skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Motivation (Psychology) xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“I played games as there was nothing else to do”: Understanding motivations for using mobile content sharing games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I played games as there was nothing else to do”: Understanding motivations for using mobile content sharing games

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 11/23/2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Global  (1)
  2. Emerald Insight  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sian Lee, C.
  2. Low, G.
  3. Lee, Chei
  4. Low, Guanghao
  5. Sian Lee, Chei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...