skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer Standards & Interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incremental introduction of behaviors with static software architecture

Jokinen, Jyke ; Järvinen, Hannu-Matti ; Mikkonen, Tommi

Computer Standards & Interfaces, 2003, Vol.25(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/S0920-5489(02)00092-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mikkonen, Tommi
  2. Jaervinen, H-M
  3. Jarvinen, HM
  4. Jokinen, Jyke
  5. Jar̈vinen, H.-M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...