skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen-Xuan H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A stabilized finite element method for certified solution with bounds in static and frequency analyses of piezoelectric structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stabilized finite element method for certified solution with bounds in static and frequency analyses of piezoelectric structures

Chen, L.; Zhang, Y. W.; Liu, G. R; Nguyen-Xuan H.

ISIKNOWLEDGE; 0045-7825; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27820; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782512001818

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, G. R
  2. Zhang, Y. W.
  3. Nguyen-Xuan H.
  4. Chen, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...