skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Content Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“Gone too soon”: did Twitter grieve for Michael Jackson?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Gone too soon”: did Twitter grieve for Michael Jackson?

Sian Lee, Chei ; Hoe‐Lian Goh, Dion

Online Information Review, 06/14/2013, Vol.37(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Emerald Journals (Emerald Group Publishing)  (1)
  2. Emerald Insight  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...