skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: 吡咯红g xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼

江崇球 ;

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(10), pp.1016-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 江崇球
  2. 周峰岩

theo chủ đề:

  1. 荧光光度法

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...