skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn MInh Phương xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học quản lý

Lê Thị Huyền Trang; Nguyễn MInh Phương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (658.3 LE-T 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lê Thị Huyền Trang
  2. Nguyễn Minh Phương

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...