skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciELO (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público

Mejías Sandia, Carlos ; Henríquez Rojas, Pamela

Sociologias, 12/2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mejías Sandia, Carlos
  2. Pamela Henríquez Rojas
  3. Henríquez Rojas, Pamela
  4. Carlos Mejías Sandia
  5. Sandia, C.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...