skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciELO (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões

Duarte, Adriano Luiz

Tempo Social, 01 December 1992, Vol.4(1-2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1809-4554 ; E-ISSN: 1809-4554 ; DOI: 10.1590/ts.v4i1/2.84936

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duarte, Adriano Luiz
  2. Adriano Luiz Duarte
  3. Duarte, Adriano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...