skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Neuroscience xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, H. xóa Chủ đề: Il-18 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delayed Activation of Spinal Microglia Contributes to the Maintenance of Bone Cancer Pain in Female Wistar Rats via P2X7 Receptor and IL-18

Yang, Y. ; Li, H. ; Li, T.-T. ; Luo, H. ; Gu, X.-Y. ; Lu, N. ; Ji, R.-R. ; Zhang, Y.-Q.

Journal of Neuroscience, 05/20/2015, Vol.35(20), pp.7950-7963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5250-14.2015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gu, X.-Y.
  2. Ji, Ru-Rong
  3. Lü, Ning
  4. Yang, Y
  5. Gu, Xi-Yao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...