skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Dynamic Behavior of Database Applications

He, Zhen ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.4018/jdm.2005040102

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Dynamic Behavior of Database Applications

He, Zhen ; Darmont, Jérôme

Journal of Database Management, IGI Global, 2005, 16 (2), pp.21 - 45 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1701.00400

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...