skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy alloys with high saturation magnetization, electrical resistivity, and malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter K

Scientific reports, 2013, Vol.3, pp.1455 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 23492734 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2013, Vol.3, p.1455 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

3
High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity and Malleability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity and Malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter K.

Scientific Reports, 12/2013, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability

Yong Zhang ; Tingting Zuo ; Yongqiang Cheng ; Peter K. Liaw

Scientific Reports, 2013, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...