skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigid, complete annuloplasty rings increase anterior mitral leaflet strains in the normal beating ovine heart.(Surgery for Valvular Heart Disease)(Report)

Bothe, Wolfgang ; Kuhl, Ellen ; Kvitting, John - Peder Escobar ; Rausch, Manuel K. ; Goktepe, Serdar ; Swanson, Julia C. ; Farahmandnia, Saideh ; Ingels, Neil B. , Jr. ; Miller, D. Craig

Circulation, Sept 13, 2011, Vol.124(11), p.S81-S96 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigid, complete annuloplasty rings increase anterior mitral leaflet strains in the normal beating ovine heart.(Surgery for Valvular Heart Disease)(Report)

Bothe, Wolfgang ; Kuhl, Ellen ; Kvitting, John - Peder Escobar ; Rausch, Manuel K. ; Goktepe, Serdar ; Swanson, Julia C. ; Farahmandnia, Saideh ; Ingels, Neil B. , Jr. ; Miller, D. Craig

Circulation, Sept 13, 2011, Vol.124(11), p.S81-S96 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigid, complete annuloplasty rings increase anterior mitral leaflet strains in the normal beating ovine heart

Bothe, Wolfgang ; Kuhl, Ellen ; Kvitting, John-Peder Escobar ; Rausch, Manuel K ; Göktepe, Serdar ; Swanson, Julia C ; Farahmandnia, Saideh ; Ingels, Neil B ; Miller, D Craig

Circulation, 13 September 2011, Vol.124(11 Suppl), pp.S81-96 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 21911823 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.011163

Truy cập trực tuyến

4
Rigid, Complete Annuloplasty Rings Increase Anterior Mitral Leaflet Strains in the Normal Beating Ovine Heart
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigid, Complete Annuloplasty Rings Increase Anterior Mitral Leaflet Strains in the Normal Beating Ovine Heart

Bothe, W. ; Kuhl, E. ; Kvitting, J.-P. E. ; Rausch, M. K. ; Goktepe, S. ; Swanson, J. C. ; Farahmandnia, S. ; Ingels, N. B. ; Miller, D. C.

Circulation, 09/13/2011, Vol.124(11_suppl_1), pp.S81-S96 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.011163

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigid, Complete Annuloplasty Rings Increase Anterior Mitral Leaflet Strains in the Normal Beating Ovine Heart

Bothe, Escobar, Wolfgang ; Kuhl, K., Ellen ; Kvitting, C., John-Peder ; Rausch, B., Manuel ; Göktepe, Craig, Serdar ; Swanson, Craig, Julia ; Farahmandnia, Craig, Saideh ; Ingels, Craig, Neil ; Miller, Craig, D.

Circulation, 2011, Vol.124(11_suppl_1 Suppl 1), pp.S81-S96 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.011163

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...