skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health and Treatment Response among Iraqi Refugees as Compared to Other Non-War Exposed Arab Immigrants: A Pilot Study in Southeast Michigan

Jamil, Hikmet ; Ventimiglia, Matthew ; Makki, Hyder ; Arnetz, Bengt B

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 29 November 2010, Vol.8(4), pp.431-444 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2010.522470

Toàn văn không sẵn có

2
Mental Health and Treatment Response among Iraqi Refugees as Compared to Other Non-War Exposed Arab Immigrants: A Pilot Study in Southeast Michigan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health and Treatment Response among Iraqi Refugees as Compared to Other Non-War Exposed Arab Immigrants: A Pilot Study in Southeast Michigan

Jamil, Hikmet ; Ventimiglia, Matthew ; Makki, Hyder ; Arnetz, Bengt B.

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 11/29/2010, Vol.8(4), pp.431-444 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2010.522470

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...