skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), pp.430-441 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104885

Toàn văn không sẵn có

2
Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 09/2009, Vol.63(3), pp.430-441 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710903104885

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...