skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do branch lengths help to locate a tree in a phylogenetic network?

Gambette, Philippe ; Van Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine

Bulletin of Mathematical Biology, 2016, Vol.78(9), pp.1773-1795 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0199-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do branch lengths help to locate a tree in a phylogenetic network?

Gambette, Philippe ; Van Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine

Cornell University

Arxiv ID: 1607.06285

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do branch lengths help to locate a tree in a phylogenetic network?

Gambette, Philippe ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine; Scornavacca, Celine (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 21, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1007/s11538-016-0199-4

Toàn văn sẵn có

4
Do Branch Lengths Help to Locate a Tree in a Phylogenetic Network?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Branch Lengths Help to Locate a Tree in a Phylogenetic Network?

Gambette, Philippe ; van Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine

Bulletin of Mathematical Biology, 9/2016, Vol.78(9), pp.1773-1795 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11538-016-0199-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Branch Lengths Help to Locate a Tree in a Phylogenetic Network?

Gambette, Philippe ; Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine

Bulletin of Mathematical Biology, 2016, Vol.78(9), pp.1773-1795 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0199-4

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Branch Lengths Help to Locate a Tree in a Phylogenetic Network?

Gambette, Philippe ; Van Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine

Bulletin of mathematical biology, September 2016, Vol.78(9), pp.1773-1795 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1522-9602 ; PMID: 27659024 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Branch Lengths Help to Locate a Tree in a Phylogenetic Network?(Report)

Gambette, Philippe ; Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine

Bulletin of Mathematical Biology, 2016, Vol.78(9), p.1773(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0199-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...