skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses.(Report)

Doan, Ryan ; Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Veazy, Kylee ; Juras, Rytis ; Cothran, Gus ; Mccue, Molly E. ; Skow, Loren ; Dindot, Scott V.

Genome Research, May, 2012, Vol.22(5), p.899-907 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1088-9051

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses

Doan, Ryan ; Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Veazey, Kylee ; Veazy, Kylee ; Juras, Rytis ; Cothran, Gus ; Mccue, Molly E ; Skow, Loren ; Dindot, Scott V

Genome research, May 2012, Vol.22(5), pp.899-907 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 22383489 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.128991.111

Truy cập trực tuyến

3
Identification of copy number variants in horses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses

Doan, R. ; Cohen, N. ; Harrington, J. ; Veazy, K. ; Juras, R. ; Cothran, G. ; Mccue, M. E. ; Skow, L. ; Dindot, S. V.

Genome Research, 05/01/2012, Vol.22(5), pp.899-907 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.128991.111

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...