skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance.(Report)(Author abstract)

Zhining Wang ; Nianxin Wang ; Huigang Liang

Management Decision, Feb, 2014, Vol.52(2), p.230-258 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-1747

Truy cập trực tuyến

2
Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance

Wang, Zhining ; Wang, Nianxin ; Liang, Huigang

Management Decision, 03/11/2014, Vol.52(2), pp.230-258 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0025-1747 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/MD-02-2013-0064

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance

Wang, Zhining ; Wang, Nianxin ; Liang, Huigang

Management Decision, 2014, Vol.52(2), pp.230-258 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00251747 ; E-ISSN: 17586070 ; DOI: 10.1108/MD-02-2013-0064

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance

Wang, Zhining ; Wang, Nianxin ; Liang, Huigang

Management Decision, 11 March 2014, Vol.52(2), pp.230-258 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0025-1747 ; E-ISSN: 1758-6070 ; DOI: 10.1108/MD-02-2013-0064

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance

Zhining Wang ; Nianxin Wang ; Huigang Liang

Management Decision, 2014, Vol.52(2), p.230-258 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0025-1747 ; DOI: 10.1108/MD-02-2013-0064

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...