skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Randi Marselis

MedieKultur, 01 June 2011, Vol.27(50) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: 10.7146/mediekultur.v27i50.3325

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Randi Marselis

MedieKultur, 01 December 2010, Vol.27(50) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726

Truy cập trực tuyến

3
Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Marselis, Randi

MedieKultur: Journal of media and communication research, 06/27/2011, Vol.27(50), p.16 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v27i50.3325

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...