skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orphans of empire: divided peoples, dilemmas of identity, and old imperial borders in east and southeast Asia

Cribb, Robert

Comparative Studies in Society and History, Jan, 2004, Vol.46(1), p.164-187 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-4175

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orphans of empire: Divided peoples, dilemmas of identity, and old imperial borders in East and Southeast Asia

Cribb, Robert ; Narangoa, Li

Comparative Studies in Society and History, Jan 2004, Vol.46(1), pp.164-187 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00104175 ; E-ISSN: 14752999 ; DOI: 10.1017/S0010417504000088

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orphans of Empire: Divided Peoples, Dilemmas of Identity, and Old Imperial Borders in East and Southeast Asia

Cribb, Robert; Narangoa, Li

Comparative Studies in Society and History, 2004, Vol.46(1), pp.164-187 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417504000088

Truy cập trực tuyến

4
Orphans of Empire: Divided Peoples, Dilemmas of Identity, and Old Imperial Borders in East and Southeast Asia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orphans of Empire: Divided Peoples, Dilemmas of Identity, and Old Imperial Borders in East and Southeast Asia

Cribb, Robert ; Narangoa, Li

Comparative Studies in Society and History, 1/2004, Vol.46(01) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0010417504000088

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...