skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical examination of factors contributing to the creation of successful e-learning environments

Johnson, Richard D ; Hornik, Steven ; Salas, Eduardo

International Journal of Human - Computer Studies, 2008, Vol.66(5), pp.356-369 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2007.11.003

Truy cập trực tuyến

2
An empirical examination of factors contributing to the creation of successful e-learning environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical examination of factors contributing to the creation of successful e-learning environments

Johnson, Richard D. ; Hornik, Steven ; Salas, Eduardo

International Journal of Human-Computer Studies, 5/2008, Vol.66(5), pp.356-369 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2007.11.003

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...