skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dịch vụ Phát hiện Tài nguyên học tập và Nghiên cứu Thống nhất


Tất cả tài nguyên thư viện

Trong hệ thống Phát hiện và Chuyển giao Tài nguyên Thông tin Tập trung và Thống nhất (URD²) của thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, bạn đọc sử dụng phạm vi tìm kiếm này để tìm kiếm đồng thời tất cả dạng nguyên thông tin học tập và nghiên cứu sẵn có như sách, tạp chí in và điện tử, bài báo dưới định dạng điện tử (thông qua cơ sở dữ liệu Primo Central Index*, một dịch vụ dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây), bộ sưu tập số và nhiều loại hình tài liệu khác.
* The Primo Central index là một cơ sở dữ liệu tích hợp quy mô lớn bao phủ hàng trăm triệu tài nguyên thông tin học tập và nghiên cứu được xuất bản điện tử quan trọng ở phạm vi toàn cầu và khu vực với hơn một tỷ biểu ghi thư mục được tích hợp và sẵn có cho kích hoạt. Những tài nguyên điện tử này bao gồm các bài báo tạp chí khoa học, sách điện tử, bình xét, tài liệu pháp lý, bộ dữ liệu nghiên cứu, kỷ yếu hội nghị khoa học, báo cáo kỹ thuật và nhiều loại hình tài liệu khác được thu hoạch từ các nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp hai, và nhà tích hợp nội dung, cũng như từ kho số truy cập mở của các trường đại học trên thế giới.


Mục lục thư viện

Phạm vi này tìm kiếm cho tất cả tài liệu in hay bộ sưu tập in sẵn có để thực hiện mượn trả trong các mục lục của thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng không gồm kết quả bài báo/bài trích.


Tài nguyên điện tử trực tuyến

Phạm vi tìm kiếm này bao phủ toàn bộ tài nguyên xuất bản điện tử truy cập mở và cấp phép sẵn có của thư viện như sách điện tử, tạp chí điện tử, và bài báo/bài trích được kích hoạt bởi thư viện từ cở sở dữ liệu mô tả tài nguyên thông tin trong SFX và dữ liệu được chỉ mục ở cấp độ toàn cầu trong dịch vụ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây Primo Central Index.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...