skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of the immigration medical surveillance program for tuberculosis in Ontario

Aparna Uppaluri, And Others

Canadian Journal of Public Health, March-April, 2002, Vol.93(2), p.88-91 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-4263

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of the immigration medical surveillance program for tuberculosis in Ontario

Aparna Uppaluri, And Others

Canadian Journal of Public Health, March-April, 2002, Vol.93(2), p.88-91 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-4263

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of the Immigration Medical Surveillance Program for tuberculosis in Ontario

Uppaluri, Aparna ; Naus, Monika ; Heywood, Neil ; Brunton, James ; Kerbel, Diane ; Wobeser, Wendy

Canadian journal of public health = Revue canadienne de sante publique, 2002, Vol.93(2), pp.88-91 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0008-4263 ; PMID: 11963526 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of the Immigration Medical Surveillance Program for Tuberculosis in Ontario

Uppaluri, Aparna ; Naus, Monika ; Heywood, Neil ; Brunton, James ; Kerbel, Diane ; Wobeser, Wendy

Canadian Journal of Public Health, 2002, Vol.93(2), pp.88-91 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0008-4263 ; E-ISSN: 1920-7476 ; DOI: 10.1007/BF03404544

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of the Immigration Medical Surveillance Program for Tuberculosis in Ontario

Uppaluri, Aparna ; Naus, Monika ; Heywood, Neil ; Brunton, James ; Kerbel, Diane ; Wobeser, Wendy

Canadian Journal of Public Health / Revue Canadienne de Sante'e Publique, 1 March 2002, Vol.93(2), pp.88-91 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00084263 ; E-ISSN: 19207476

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...