skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Alignment of a Multiple-Robot Photomosaic using Opto-Acoustic Constraints★

Campos, Ricard ; Gracias, Nuno ; Palomer, Albert ; Ridao, Pere

IFAC PapersOnLine, 2015, Vol.48(2), pp.20-25

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

2
Global Alignment of a Multiple-Robot Photomosaic using Opto-Acoustic Constraints★
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Alignment of a Multiple-Robot Photomosaic using Opto-Acoustic Constraints★

Campos, Ricard ; Gracias, Nuno ; Palomer, Albert ; Ridao, Pere

IFAC-PapersOnLine, 2015, Vol.48(2), pp.20-25

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 24058963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...