skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo

Social Science & Medicine, December 2016, Vol.170, pp.220-227 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo

Social science & medicine (1982), 20 October 2016 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 28029402 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B. ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo

Social Science & Medicine, 2016, Vol.170, p.220(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

4
Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B. ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo

Social Science & Medicine, 12/2016, Vol.170, C, pp.220-227 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B. ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza - Denton, Rodolfo

Social Science & Medicine, Dec, 2016, Vol.170, p.220(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...