skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity and information technologies: an ethical inquiry into human autonomous action

Quilici-Gonzalez, José Artur ; Broens, Mariana Claudia ; Quilici-Gonzalez, Maria Eunice ; Kobayashi, Guiou

Scientiae Studia, January 2014, Vol.12(spe), pp.161-179

SciELO

ISSN: 2316-8994 ; DOI: 10.1590/S1678-31662014000400009

Toàn văn sẵn có

2
Complexity and information technologies: an ethical inquiry into human autonomous action
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity and information technologies: an ethical inquiry into human autonomous action

Quilici-Gonzalez, José Artur ; Broens, Mariana Claudia ; Quilici-Gonzalez, Maria Eunice ; Kobayashi, Guiou

Scientiae Studia, 2014, Vol.12(spe), pp.161-179

CrossRef

ISSN: 1678-3166 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1678-31662014000400009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...