skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUCTION AND PURIFICATION OF IgY ANTIBODIES AS A NOVEL TOOL TO PURIFY THE NR1 SUBUNIT OF NMDA RECEPTO

Edgar Antonio Reyes Montaño ; Leonardo Lareo ; Gerardo Pérez

Revista Colombiana de Química, 01 December 2011, Vol.41(1), pp.31-45 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0120-2804 ; E-ISSN: 2357-3791

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUCTION AND PURIFICATION OF IgY ANTIBODIES AS A NOVEL TOOL TO PURIFY THE NR1 SUBUNIT OF NMDA RECEPTOR

Reyes-Montaño, Edgar A ; Lareo, Leonardo R ; Pérez, Gerardo

Revista Colombiana de Química, 01 January 2012, Vol.41(1), pp.31-45 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUCTION AND PURIFICATION OF IgY ANTIBODIES AS A NOVEL TOOL TO PURIFY THE NR1 SUBUNIT OF NMDA RECEPTO

Reyes Montaño, Edgar ; Lareo, Leonardo ; Pérez, Gerardo

Revista Colombiana de Química, 2012, Vol.41(1), pp.31-45 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01202804 ; E-ISSN: 23573791

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...