skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments

Šmít, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frédéric ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin

BMC biophysics, 2017, Vol.10, pp.2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2046-1682 ; PMID: 28289540 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13628-016-0033-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments

Šmít, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frédéric ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin

BMC Biophysics, 2017, Vol.10 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2046-1682 ; DOI: 10.1186/s13628-016-0033-2 ; PMCID: 5304404

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments

Smit, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frederic ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin ; Smit, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frederic ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin

BMC Biophysics, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20461682 ; DOI: 10.1186/s13628-016-0033-2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments

Šmít, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frédéric ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin

BMC Biophysics, 2017, Vol.10, p.2 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2046-1682 ; E-ISSN: 2046-1682 ; DOI: 10.1186/s13628-016-0033-2

Toàn văn sẵn có

5
BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments

Šmít, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frédéric ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin

BMC Biophysics, 12/2017, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2046-1682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13628-016-0033-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...