skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis

Talamini, Francesca ; Altoè, Gianmarco ; Carretti, Barbara ; Grassi, Massimo

PloS one, 2017, Vol.12(10), pp.e0186773 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29049416 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186773

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis

Talamini, Francesca ; Altoè, Gianmarco ; Carretti, Barbara ; Grassi, Massimo

PLoS One, Oct 2017, p.e0186773 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186773

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis

Francesca Talamini ; Gianmarco Altoè ; Barbara Carretti ; Massimo Grassi

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(10), p.e0186773 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186773

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis

Talamini, Francesca ; Altoè, Gianmarco ; Carretti, Barbara ; Grassi, Massimo; Jäncke, Lutz (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186773 ; PMCID: 5648224 ; PMID: 29049416

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis.(Research Article)

Talamini, Francesca ; Altoe, Gianmarco ; Carretti, Barbara ; Grassi, Massimo

PLoS ONE, Oct 19, 2017, Vol.12(10), p.e0186773 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186773

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis.(Research Article)

Talamini, Francesca ; Altoe, Gianmarco ; Carretti, Barbara ; Grassi, Massimo

PLoS ONE, Oct 19, 2017, Vol.12(10), p.e0186773 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186773

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...