skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo plant genome assembly based on chromatin interactions: a case study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular plant, March 2015, Vol.8(3), pp.489-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1752-9867 ; PMID: 25667002 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

2
De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular Plant, 03/2015, Vol.8(3), pp.489-492 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 16742052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular Plant, March 2, 2015, Vol.8(3), p.489(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1674-2052 ; DOI: 10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular Plant, 02 March 2015, Vol.8(3), pp.489-492 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1674-2052 ; E-ISSN: 1752-9867 ; DOI: 10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

5
Effect of Thermal Conduction on Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene Based Composites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Thermal Conduction on Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene Based Composites

Xie, Ting ; Chen, Gang ; Yin, Yan Guo ; Jiao, Ming Hua ; Yu, Jian Wei ; Yan, Zhao Ming ; Xu, Zhen Xing

Advanced Materials Research, 10/2010, Vol.150-151, pp.655-658 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1662-8985 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.150-151.655

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical distribution pattern and ecological risk assessment of heavy metals in a sediment core from Pumoyum Co, Tibet

Xie, Ting ; Luo, Dong-Xia ; Yang, Rui-Qiang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4135-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639086 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...