skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing AMV height-assignment error by comparing best-fit pressure statistics from the met office and ECMWF data assimilation systems.(Report)

Salonen, Kirsti ; Cotton, James ; Bormann, Niels ; Forsythe, Mary

Journal of Applied Meteorology and Climatology, 2015, Vol.54(1), p.225(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1558-8424

Toàn văn sẵn có

2
Characterizing AMV Height-Assignment Error by Comparing Best-Fit Pressure Statistics from the Met Office and ECMWF Data Assimilation Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing AMV Height-Assignment Error by Comparing Best-Fit Pressure Statistics from the Met Office and ECMWF Data Assimilation Systems

Salonen, Kirsti ; Cotton, James ; Bormann, Niels ; Forsythe, Mary

Journal of Applied Meteorology and Climatology, 01/2015, Vol.54(1), pp.225-242 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1558-8424 ; E-ISSN: 1558-8432 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1175/JAMC-D-14-0025.1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing AMV Height-Assignment Error by Comparing Best-Fit Pressure Statistics from the Met Office and ECMWF Data Assimilation Systems

Salonen, Kirsti ; Cotton, James ; Bormann, Niels ; Forsythe, Mary

Journal of Applied Meteorology and Climatology, 2015, Vol.54(1), pp.225-242 [Tạp chí có phản biện]

JSTOR Sustainability

ISSN: 15588424 ; E-ISSN: 15588432

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...