skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne J-J

Genetics Selection Evolution, 01 October 1969, Vol.1(4), pp.403-412 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0999-193X ; E-ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

2
Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne, J-J

Genetics Selection Evolution, 1969, Vol.1(4), p.403 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1297-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine.

Lauvergne, J J

Annales de genetique et de selection animale, 1969, Vol.1(4), pp.403-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-4002 ; PMID: 22896077 Version:1 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne, J-J

Genetics Selection Evolution, 1969, Vol.1(4), p.403 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne, J-J

Annales de Génétique et de Sélection Animale, 1969, Vol.1(4), p.403-412 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0003-4002 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403 ; PMCID: 2726173 ; PMID: 22896077

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRÈS DES CONNAISSANCES GÉNÉTIQUES SUR L'INTERSEXUALITÉ ASSOCIÉE A L'ABSENCE DE CORNES CHEZ LA CHÈVRE D'ORIGINE ALPINE

Lauvergne, J.-J; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1969, Vol.1(4), pp.403-412 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...