skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIBERATION WITHOUT LIBERTY?

Scarnecchia, Tim

Journal of African History, Vol.46(3), pp.539-541 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIBERATION WITHOUT LIBERTY?

Scarnecchia, Tim

The Journal of African History, 2005, Vol.46(3), pp.539-541 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: 10.1017/S0021853705431333

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberation without liberty?(The Historical Dimensions of Democracy and Human Rights in Zimbabwe: Nationalism, Democracy and Human Rights, vol. 2)(Book Review)

Scarnecchia, Tim

The Journal of African History, Nov, 2005, Vol.46(3), p.539(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...