skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renal and gastric lesions after phenylbutazone and indomethacin in the rat

Arnold, L ; Collins, Catherine ; Starmer, G.A

Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.303-313 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409077340

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renal and gastric lesions after phenylbutazone and indomethacin in the rat

Arnold, L ; Collins, C ; Starmer, G A

Pathology, October 1974, Vol.6(4), pp.303-13 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 4548752 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Renal and gastric lesions after phenylbutazone and indomethacin in the rat
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renal and gastric lesions after phenylbutazone and indomethacin in the rat

Arnold, L. ; Collins, Catherine ; Starmer, G.A.

Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.303-313 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Informa Healthcare (via CrossRef)

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027409077340

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RENAL AND GASTRIC LESIONS AFTER PHENYLBUTAZONE AND INDOMETHACIN IN THE RAT

Arnold, A., L. ; Collins, A., Catherine ; Starmer, A., G.

Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.303-313 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0031-3025 ; DOI: 10.3109/00313027409077340

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...