skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Process and Certification in the Swedish Event Tourism Industry

Andersson, Göran; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2016, Vol. 4(1), pp. 5-29 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 2286-3745

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Process and Certification in the Swedish Event Tourism Industry

Andersson, Göran

Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2016, Vol.4(1), pp.5-29 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 2286-3745 ; ISSN: 2286-3745

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Process and Certification in the Swedish Event Tourism Industry

Andersson, Göran

Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2016, Vol.4(1), pp.5-29 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 22862838 ; E-ISSN: 22863745

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...