skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Materials Science (USA) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WC-(Fe,Ni,C) hardmetals with improved toughness through isothermal heat treatments

González, R. ; Echeberría, J. ; Sánchez, J. ; Castro, F.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(13), pp.3435-3439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00349891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sanchez, J.M.
  2. Echeberría, J.
  3. Gonzalez, R.
  4. Gonz�Lez, R.
  5. Sanchez, Jm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...