skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Stafilov, Trajce xóa Tác giả/ người sáng tác: Tănăselia, Claudiu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Air dispersion of heavy metals in the vicinity of the As-Sb-Tl abounded mine and responsiveness of moss as a biomonitoring media in small-scale investigations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air dispersion of heavy metals in the vicinity of the As-Sb-Tl abounded mine and responsiveness of moss as a biomonitoring media in small-scale investigations

Bačeva, Katerina ; Stafilov, Trajče ; Šajn, Robert ; Tănăselia, Claudiu

Environmental Science and Pollution Research, 12/2013, Vol.20(12), pp.8763-8779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-013-1845-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of atmospheric pollution around the thermoelectric power plant using a moss biomonitoring

Dimovska, Bojana ; Sajn, Robert ; Stafilov, Trajce ; Baceva, Katerina ; Tanaselia, Claudiu

Air Quality, Atmosphere, & Health, Dec 2014, Vol.7(4), pp.541-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1873-9318 ; DOI: 10.1007/s11869-014-0257-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sajn, Robert
  2. Baceva, K
  3. Šajn, R.
  4. Baceva, Katerina
  5. Tanaselia, Claudiu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...