skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Tác giả/ người sáng tác: Guo, Hong-Zhen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of hot working on microstructure and mechanical properties of TC11/Ti2AlNb dual-alloy joint welded by electron beam welding process

Qin, Chun ; Yao, Ze-Kun ; LI, Yu-Zhi ; Ning, Yong-Quan ; Guo, Hong-Zhen

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2014, Vol.24(11), pp.3500-3508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63494-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of TC21 titanium alloy after heat treatment

Shi, Zhi-Feng ; Guo, Hong-Zhen ; Han, Jin-Yang ; Yao, Ze-Kun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2013, Vol.23(10), pp.2882-2889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62810-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and property of the Ti-24Al-15Nb-1.5Mo/TC11 joint welded by electron beam welding

Liu, Ying-Ying ; Yao, Ze-Kun ; Guo, Hong-Zhen ; Yang, Hang-Hang

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2009, Vol.16(5), pp.568-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1016/S1674-4799(09)60098-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, H.-Z.
  2. Yao, Zk
  3. Guo, Hong-Zhen
  4. Yao, Ze-Kun
  5. Guo, Hz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...