skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Hearn, Jonathan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity: banal, personal and embedded.(Author abstract)(Report)

Hearn, Jonathan

Nations and Nationalism, Oct, 2007, Vol.13(4), p.657(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nationalism and Globalization: Challenging Assumptions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Globalization: Challenging Assumptions

Hearn, Jonathan

SAIS Review of International Affairs, 2015, Vol.35(2), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1945-4724 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sais.2015.0022

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and normality: a comment on the Scottish independence referendum

Hearn, Jonathan

Dialectical Anthropology, Dec, 2014, Vol.38(4), p.505(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Nationalist movement as an arena of political struggle: the case of Kosovo
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist movement as an arena of political struggle: the case of Kosovo

Krasniqi, Gezim; Hearn, Jonathan ; Stiks, Igor ; Other

http://hdl.handle.net/1842/25965

Toàn văn sẵn có

5
Seventh nations and nationalism debate: Joep Leerssen's National Thought in Europe : A Cultural History: Seventh nations and nationalism debate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventh nations and nationalism debate: Joep Leerssen's National Thought in Europe : A Cultural History: Seventh nations and nationalism debate

Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, 07/2013, Vol.19(3), pp.409-433 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories of Peoplehood: The Politics and Morals of Political Membership

Hearn, Jonathan

Contemporary Political Theory, May 2005, Vol.4(2), pp.195-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hearn, Jonathan
  2. Hearn, J.
  3. Zimmer, O.
  4. Leerssen, Joep
  5. Brincker, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...