skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Cong Vinh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing dietary exposure to cadmium in a metal recycling community in Vietnam: Age and gender aspects

Minh, Ngo Duc ; Hough, Rupert Lloyd ; Thuy, Le Thi ; Nyberg, Ylva ; Mai, Le Bach ; Vinh, Nguyen Cong ; Khai, Nguyen Manh ; Öborn, Ingrid

Science of the Total Environment, 01 February 2012, Vol.416, pp.164-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.11.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyen, Manh Khai; Pham, Quang Ha; Nguyen, Cong Vinh; Gustafsson, Jon Petter; Öborn, Ingrid

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24 (2008), p. 202-212; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4583

Truy cập trực tuyến

3
Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems 
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems 

Nguyen, Manh Khai; Pham, Thanh Tuan; Nguyen, Cong Vinh; Oborn, Ingrid 

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24, p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4571

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Cong Vinh
  2. Nguyen, Manh Khai
  3. Öborn, Ingrid
  4. Nguyen, CV
  5. Le, TT

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...