skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronic Participation: Third IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2011, Delft, The Netherlands, August 29 – September 1, 2011. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Participation: Third IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2011, Delft, The Netherlands, August 29 – September 1, 2011. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Tambouris, Efthimios (Editor) ; Macintosh, Ann (Editor) ; Bruijn, Hans (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642233326 ; ISBN: 3642233325 ; E-ISBN: 9783642233333 ; E-ISBN: 3642233333 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23333-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice

Llerena, Patrick ; Matt, Mireille;; Llerena, Patrick ; Matt, Mireille

ISBN: 978-3-540-25581-9 ; E-ISBN: 978-3-540-26452-1 ; DOI: 10.1007/b137610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattern, Friedemann
  2. Tambouris, Efthimios
  3. Bruijn, Hans de
  4. Kittler, Josef
  5. Pandu Rangan, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...