skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 401.612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

0. 5U high density module

Wu Kuang ; Feng Jingwei

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-4-diazepinas substituìdas e seu uso

Tianbao Lu ; Karen L. Milkiewicz ; Pierre Raboisson ; Maxwell David Cummings ; Raul R. Calvo ; Daniel J. Parks ; Louis V. Lafrance III ; Joan Jose Marugan Sanchez ; Kristi Leonard

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GbE LAN signal mapping to OTU2 signal

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GBE LAN SIGNAL MAPPING TO OTU2 SIGNAL

Walker Timothy P ; Quirk Jay

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

100-year-old intelligent healthy diet exercise system

Tang Qiang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 million 5 way switch network cards based on PCIeX1

Wang Tienan ; Wu Yanan ; Wu Shuyan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

100G CFP (Computer Forms Printer) optical module capable of supporting various rates

Zhang Wuping ; Yu Xianghong ; Xiong Qingsong ; Chen Jinmin ; Fu Ben ; Chen Wei ; Lin Tao

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 kHZ BANDWIDTH ULTRASONIC RECORDING SYSTEM

Holcomb, Mark R. ; Snyder, Stephanie N. ; Briggs, James F.

Instrumentation Science & Technology, 28 October 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-9149 ; E-ISSN: 1525-6030 ; DOI: 10.1080/10739149.2014.971329

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10G bit passive optical network terminal SFP+ with MAC

Chen Zhiyong ; Chen Shuo ; LI Zhijian ; Tang Zhishuang ; Yao Guiqing

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10kV buscouple protection device

Zeng Xianzhang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10kV user tour information managing system

Yang Haitao ; Ye Hongfang ; Jin Weiyi ; Zhu Yihua ; Zhang Jiayi ; Yu Siyuan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10kV线路线损率异常原因检测方法和系统

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Years of Preparedness by the Radiation Injury Treatment Network

Case, Cullen

Current hematologic malignancy reports, February 2017, Vol.12(1), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-822X ; PMID: 28144892 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11899-017-0360-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10Gbps 동기식 전송장치에서 다중화구간 절체객체 일치성유지방법

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

11 Automated Generation of Cumulative Antibiograms Using a Novel R-based Approach

Nowak, Michael ; Hargrave, Judith ; Jenkins, Stephen ; Westblade, Lars

American Journal of Clinical Pathology, 2018, Vol. 149(suppl1), pp.S168-S169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9173 ; E-ISSN: 1943-7722 ; DOI: 10.1093/ajcp/aqx149.380

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1394 link layer transaction-level model built on basis of UVM (universal verification methodology)

Wang Shizhong ; Cai Yefang ; Wei Meirong ; Yang Feng ; Jiang Liyun ; Wu Xiaocheng

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13C high-resolution solid-state NMR for structural elucidation of archaeological woods

Bardet, M. ; Gerbaud, G. ; Giffard, M. ; Doan, C. ; Hediger, S. ; Pape, L. Le

Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 2009, Vol.55(3), pp.199-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-6565 ; DOI: 10.1016/j.pnmrs.2009.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1,4-DIAZEPINAS SUSTITUIDAS Y USOS DE LAS MISMAS

Lu Tianbao ; Milkiewicz Karen L ; Raboisson Pierre ; Cummings Maxwell D ; Calvo R. Raul ; Parks Daniel J ; Lafrance Louis V ; Marugan Sanchez Juan Jose ; Gushue Joan ; Leonard Kristi

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 401.612  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.813)
 2. Toàn văn trực tuyến (397.745)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (39)
 2. 1980đến1989  (1.299)
 3. 1990đến1999  (15.358)
 4. 2000đến2010  (130.811)
 5. Sau 2010  (254.067)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (378.485)
 2. French  (76.848)
 3. Chinese  (72.789)
 4. German  (39.127)
 5. Korean  (20.496)
 6. Japanese  (6.430)
 7. Spanish  (2.550)
 8. Russian  (2.005)
 9. Portuguese  (1.219)
 10. Norwegian  (333)
 11. Danish  (319)
 12. Finnish  (196)
 13. Italian  (117)
 14. Hebrew  (101)
 15. Polish  (89)
 16. Dutch  (80)
 17. Turkish  (56)
 18. Romanian  (51)
 19. Czech  (50)
 20. Ukrainian  (47)
 21. Hungarian  (28)
 22. Greek  (14)
 23. Persian  (5)
 24. Arabic  (4)
 25. Icelandic  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Hye-Won
 2. Kim, Bo-Mi
 3. Jeong, Moon-Sik
 4. Kim, Deok-Ho
 5. Lee, Yeon-Hee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...