skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản Karunamuni Chanaka G xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

그래픽 메시징 사용자 인터페이스 내의 확인응답 옵션들의 적용
APPLYING ACKNOWLEDGEMENT OF OPTIONS IN A GRAPHICAL MESSAGING USER INTERFACE

Chaudhri Imran A ; Anzures Freddy A ; Dellinger Richard R ; Griffin Bradley W ; Joh Tiffany S ; Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Mohseni Daamun ; Pham Hoan ; Tyler Willam M ; Wan Wan Si ; Yerkes Giancarlo ; Conolly Bethany B ; Adler Darin B

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

在图形消息传送用户界面中应用确认选项
APPLYING ACKNOWLEDGEMENT OPTIONS IN A GRAPHICAL MESSAGING USER INTERFACE

Chaudhri Imran A ; Anzures Freddy A ; Dellinger Richard R ; Griffin Bradley W ; Joh Tiffany S ; Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Mohseni Daamun ; Pham Hoan ; Tyler Willam M ; Wan Wan Si ; Yerkes Giancarlo ; Conolly Bethany B ; Adler Darin B

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Camera remote control

Howard James A ; Lee Eric S ; Johnson Hugh W ; Dovey James C ; Chapman Gregory R ; Batson James D ; Williams George E ; Eagleston Walker J ; Novick Gregory B ; Karunamuni Chanaka G

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAMERA REMOTE CONTROL

Howard James A ; Lee Eric S ; Johnson Hugh W ; Dovey James C ; Chapman Gregory R ; Batson James D ; Williams George E ; Eagleston Walker J ; Novick Gregory B ; Karunamuni Chanaka G

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAMERA REMOTE CONTROL

Howard James A ; Lee Eric S ; Johnson Hugh W ; Dovey James C ; Chapman Gregory R ; Batson James D ; Williams George E ; Eagleston Walker J ; Novick Gregory B ; Karunamuni Chanaka G

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing display images of a camera timer remote control

Howard James A ; Lee Eric S ; Johnson Hugh W ; Dovey James C ; Chapman Gregory R ; Batson James D ; Williams George E ; Eagleston Walker J ; Novick Gregory B ; Karunamuni Chanaka G

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content adjustment in graphical user interface based on background content

Kocienda Ken ; Karunamuni Chanaka G ; Shaffer Joshua H ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTENT ADJUSTMENT IN GRAPHICAL USER INTERFACE BASED ON BACKGROUND CONTENT

Kocienda Kenneth ; Karunamuni Chanaka G ; Shaffer Joshua H ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTENT ADJUSTMENT IN GRAPHICAL USER INTERFACE BASED ON BACKGROUND CONTENT

Kocienda Ken ; Karunamuni Chanaka G ; Shaffer Joshua H ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

상황 특정 사용자 인터페이스
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (15)
 3. 2015đến2015  (15)
 4. 2016đến2017  (104)
 5. Sau 2017  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (174)
 2. Chinese  (34)
 3. Korean  (32)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Karunamuni Chanaka G
 2. Chaudhri Imran
 3. Dascola Jonathan R
 4. Yang Lawrence Y
 5. Dye Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...