skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản CRCnetBASE (CRC Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Long Term Evolution: 4G and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long Term Evolution: 4G and Beyond

Furht, Borko ; Ahson, Syed A.;; Paradisi, Alberto ; Yacoub, Michel Daoud ; Lira Figueiredo, Fabrício ; Tronco, Tania

Series ISSN: 2365-564X ; ISBN: 978-3-319-23822-7 ; E-ISBN: 978-3-319-23823-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23823-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yacoub, Michel Daoud
  2. Furht, Borko
  3. Ahson, Syed A.
  4. Paradisi, Alberto
  5. Tronco, Tania

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...