skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Yulin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial Community Dynamics and Taxa-Time Relationships within Two Activated Sludge Bioreactors

Hai, Reti ; Wang, Yulin ; Wang, Xiaohui ; Li, Yuan ; Du, Zhize; Vera, Julio (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0090175 ; PMCID: 3942418 ; PMID: 24594695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Yulin
  2. Du, Zhize
  3. Hai, Reti
  4. Vera, Julio
  5. Li, Yuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...