skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 554.514  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

-

Janíčko, Michal

Středoevropské politické studie, 2015, Vol.XVII(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

, . ,

Roberts, Benjamin

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.626-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.626

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

,

Benjamin, Jules R

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(2), pp.584-585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.2.584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

@0006 head soho:is the trade-off #124worth it'

The Nation.

The Nation (Thailand), Feb 22, 2013

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

007 and the Search for Sani Yusuf Sada's "A Lookout for Sunrise" [opinion]

All Africa, August 22, 2015

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

007 and the Search for Sani Yusuf Sada's "A Lookout for Sunrise" [opinion]

Odia Ofeimun

allAfrica.com (English), August 24, 2015

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

01 Introducing Economic Sociology

Smelser, Neil ; Swedberg, Richard

The Handbook of Economic Sociology, 2005, pp.3-25,727

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

0163 | Philippine Independent Church

Melton's Encyclopedia of American Religions: United States

ISBN: 978-1-4144-6265-3

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

03 YEAR IN REVIEW; Those we lost.(Obituary)

The Houston Chronicle (Houston, TX), Dec 28, 2003, p.8

ISSN: 1074-7109

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'관계'와 '존재'의 사이에서: 5.4 시기 이전(1903-1918) 진독수의 민족주의 담론 해체하기

김수영(국민대학교)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'모노노아와레(もののあはれ)'라는 공동환상의 창조 -노리나가(宣長) 이후의 문학사 서술과 내셔널리즘-

김정희(한국외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'민주화'를 중심으로 본 한국 현대 정치사상의 전개: 한국 현대와 서구 근대의 만남 ; The Evolution of Korean Contemporary Political Ideologies with Special Focus on Korean Democratization: the Encounter of Korea’s Contemporary Experience with That of Modern Europe

강정인(서강대학교) ; 문지영(서강대학교) ; 안외순(서강대학교) ; 김수자(이화여자대학교) ; 공진성(서강대학교) ; 오향미(서강대학교) ; 이화용(이화여자대학교) ; 홍태영(국방대학교) ; 정승현(서강대학교)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'반공주의'와 한국문학의 근대적 동학 ; A Study on Modern Dynamics between 'Bangongjuui' and Korean Contemporary Literature

김진기(건국대학교) ; 강웅식(고려대학교) ; 남원진(건국대학교) ; 임경순(성균관대학교) ; 류경동(고려대학교) ; 이봉범(동국대학교) ; 이명희(숙명여자대학교) ; 조미숙(건국대학교) ; 김한식(상명대학교(천안캠퍼스)) ; 강진호(성신여자대학교) ; 선안나(단국대학교) ; 유임하(한국체육대학교) ; 양진오(대구대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'식민지근대'의 문학사적 수용과 1930년대 문학의 재인식-'카프', '구인회', '단층' 간의 상관성을 중심으로

김민정(포항공과대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'위안부' 관련 신문 기사 번역에 나타난 가부장주의 변형 연구 ; Translation Shifts of Patriarchal Ideology in Newspaper Articles on 'Comfort Women'

최성희(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'이중구속'의 생태적 함의 ; Ecological Meaning of 'Double Binding'

신철하(강원대학교)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'재일 동포' 한국어 문학자료 수집, 정리 및 '민족문학적 성격 연구'

한승옥(숭실대학교) ; 허명숙(숭실대학교) ; 최종환(경희대학교) ; 박현선(가천대학교) ; 강명혜(숭실대학교) ; 이정희(경희대학교) ; 백로라(숭실대학교) ; 소재영(숭실대학교) ; 송현호(숭실대학교)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'재일' 담론과 아이덴티티

이한정(동국대학교)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'정치참여' 문제를 통해 본 식민지인의 '저항과 협력' 비교 - 참정권·자치 논의, 통치기구 참여 등을 중심으로 -

변은진(고려대학교) ; 최재희(고려대학교) ; 노영순(서울대학교) ; 최정수(한양대학교) ; 송규진(성균관대학교) ; 염운옥(한남대학교) ; 최규진(동양미래대학교) ; 이나미(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 554.514  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (13.225)
 2. 1958đến1972  (10.798)
 3. 1973đến1987  (18.465)
 4. 1988đến2003  (104.910)
 5. Sau 2003  (404.493)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2.857)
 2. Spanish  (2.311)
 3. French  (2.160)
 4. Portuguese  (1.098)
 5. Korean  (585)
 6. Chinese  (474)
 7. Italian  (348)
 8. Japanese  (285)
 9. Turkish  (155)
 10. Russian  (94)
 11. Czech  (79)
 12. Polish  (77)
 13. Dutch  (75)
 14. Arabic  (68)
 15. Norwegian  (45)
 16. Lithuanian  (41)
 17. Danish  (16)
 18. Hungarian  (16)
 19. Hebrew  (15)
 20. Slovak  (12)
 21. Malay  (12)
 22. Hindi  (12)
 23. Romanian  (11)
 24. Finnish  (8)
 25. Greek  (8)
 26. Serbo-Croatian  (7)
 27. Bengali  (7)
 28. Gujarati  (6)
 29. Icelandic  (5)
 30. Welsh  (4)
 31. Thai  (3)
 32. Yiddish  (2)
 33. Persian  (2)
 34. Vietnamese  (1)
 35. Ukrainian  (1)
 36. Malayalam  (1)
 37. Macedonian  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Economics  (1)
 2. Social sciences  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Coakley, John
 3. Bose, Neilesh
 4. Punt, Jeremy
 5. Rejai, Mostafa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...