skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Library Hi Tech xóa Tác giả/ người sáng tác: Satija, M.P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians

Satija, M. P.;

Library Hi Tech, 27 November 2007, Vol.25(4), pp.627-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830710840626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Satija, MP
  2. Satija, M.P.
  3. Satija, M. P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...