skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MAPPING DIRECTIONS BETWEEN SEARCH RESULTS

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

링 컴퓨팅 디바이스를 위한 디바이스 및 방법
DEVICES AND METHODS FOR A RING COMPUTING DEVICE

Vescovi Marcos Regis ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND SYSTEMS FOR PROVIDING A GAME CENTER HAVING PLAYER SPECIFIC OPTIONS AND STATISTICS

Van Os Marcel ; Lampell Mike

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대안 내비게이션 경로들을 비교 및 선택하기 위한 장치들 및 방법들
DEVICES AND METHODS FOR COMPARING AND SELECTING ALTERNATIVE NAVIGATION ROUTES

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Gyatt Graham

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES AND METHODS FOR COMPARING AND SELECTING ALTERNATIVE NAVIGATION ROUTES

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Gyatt Graham

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

맵들 및 방향들을 프린트하기 위한 시스템들 및 방법들
SYSTEMS AND METHODS FOR PRINTING MAPS AND DIRECTIONS

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Dul Albert ; Jon Tiffany

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR PRINTING MAPS AND DIRECTIONS

Moore Bradford ; Blumenberg Christopher ; Van Os Marcel ; Dul Albert ; Jon Tiffany

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

웨어러블 디바이스용 로열티 계좌 및 자체 브랜드 계좌에 대한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Suzuki Gregg ; Yang Lawrence Y ; Anton Peter D ; Pitschel Donald W

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

해제 이미지 상에서의 제스처 수행에 의한 장치 해제
UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

개별 애플리케이션의 콘텐츠를 공유하기 위한 디바이스, 방법, 및 그래픽 사용자 인터페이스
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SHARING CONTENT FROM A RESPECTIVE APPLICATION

Shaw Jeremiah Daniel ; Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Pedrick Martin O ; Van Os Marcel ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

해제 이미지 상에서의 제스처 수행에 의한 장치 해제
UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

문서의 지능형 제시
INTELLIGENT PRESENTATION OF DOCUMENTS

Karunamuni Chanaka G ; Van Os Marcel ; Herz Scott ; Block Eliza ; Steele Glen W ; Ferry Ken ; Laurens Peter

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT PRESENTATION OF DOCUMENTS

Karunamuni Chanaka G ; Van Os Marcel ; Herz Scott ; Block Eliza ; Steele Glen W ; Ferry Ken ; Laurens Peter

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIONS PRESENTED ON A DEVICE OTHER THAN ACCEPT AND DECLINE FOR AN INCOMING CALL

Santamaria Justin ; Van Os Marcel ; Pitschel Donald W ; Cranfill Elizabeth C ; Brown Jeremy

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Os Marcel
  2. Chaudhri Imran
  3. Lemay Stephen O
  4. Ording Bas
  5. Forstall Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...