skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wilming, Laurens xóa Chủ đề: Chromosome Deletion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Genomic anatomy of the Tyrp1 (brown) deletion complex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic anatomy of the Tyrp1 (brown) deletion complex

Smyth, I. M. ; Wilming, L. ; Lee, A. W. ; Taylor, M. S. ; Gautier, P. ; Barlow, K. ; Wallis, J. ; Martin, S. ; Glithero, R. ; Phillimore, B. ; Pelan, S. ; Andrew, R. ; Holt, K. ; Taylor, R. ; Mclaren, S. ; Burton, J. ; Bailey, J. ; Sims, S. ; Squares, J. ; Plumb, B. ; Joy, A. ; Gibson, R. ; Gilbert, J. ; Hart, E. ; Laird, G. ; Loveland, J. ; Mudge, J. ; Steward, C. ; Swarbreck, D. ; Harrow, J. ; North, P. ; Leaves, N. ; Greystrong, J. ; Coppola, M. ; Manjunath, S. ; Campbell, M. ; Smith, M. ; Strachan, G. ; Tofts, C. ; Boal, E. ; Cobley, V. ; Hunter, G. ; Kimberley, C. ; Thomas, D. ; Cave-Berry, L. ; Weston, P. ; Botcherby, M. R. M. ; White, S. ; Edgar, R. ; Cross, S. H. ; Irvani, M. ; Hummerich, H. ; Simpson, E. H. ; Johnson, D. ; Hunsicker, P. R. ; Little, P. F. R. ; Hubbard, T. ; Campbell, R. D. ; Rogers, J. ; Jackson, I. J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/07/2006, Vol.103(10), pp.3704-3709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0600199103

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wallis, Justine
  2. Hart, Elizabeth
  3. Leaves, Nicholas
  4. Weston, Paul
  5. Irvani, Marjan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...