skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju

Halilović, Muamer

Kom: časopis za religijske nauke, 2015, Vol.IV(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-6396 ; E-ISSN: 2334-8046

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorijska konceptualizacija kolektivnih sjećanja u sociologiji i srodnim društvenim znanostima

Benčić, Andriana

Društvena istraživanja - Časopis za opća društvena pitanja, 2016, Vol.25(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1330-0288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Između politike sile i pacifističke utopije: Rat i mir u sociološkoj teoriji

Joas, Hans

Politička Misao, 1992, Vol.XXIX(1), pp.125-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

4
Srpska konzervativna misao
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Srpska konzervativna misao

Đorđević, Mirko ; Garašanin, Ilija ; Popović, Justin ; Velimirović, Nikolaj ; Ljotić, Dimitrije ; Vasiljević, Milosav ; Stefanović, Svetislav ; Cicvarić, Krsto ; Vujić, Vladimir; Biserko, Sonja (Editor) ; Perović, Latinka (Editor) ; Stanojlović, Seška (Editor)

Ogledi

ISBN: 867208070X ; ISBN: 9788672080704

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Croatian  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Halilović, Muamer
 2. Ljotić, Dimitrije
 3. Stanojlović, Seška
 4. Cicvarić, Krsto
 5. Perović, Latinka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...