skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Modern Philology xóa JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Weir, David

Modern Philology, May, 2000, Vol.97(4), p.626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232

Truy cập trực tuyến

2
Joyce, Chaos, and Complexity . Thomas Jackson Rice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity . Thomas Jackson Rice

Weir, David

Modern Philology, 05/2000, Vol.97(4), pp.626-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232 ; E-ISSN: 1545-6951 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/492905

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Bình xét khoa học  (1)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weir, David
  2. David Weir
  3. Lupton, Julia Reinhard
  4. Milligan, Barry
  5. Weir, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...